Obsah stránky

Elektronická podatelna

Informace o provozu elektronické podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

1)      Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, flash disk)

Obecní úřad Bohutice
Obecní úřad Bohutice, Bohutice 8, 671 76 Olbramovice

2)      Úřední hodiny podatelny

Pondělí a středa                08:00 - 17:00 hod.
Úterý a čtvrtek                   08:00 - 15:00 hod.
Pátek                                    08:00 - 14:00 hod. 

3)      Elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu se přijímá na adrese:   oubohutice@tiscali.cz

Podání má informativní charakter, nepovažuje se za oficiální poštu.
Následně bude předáno příslušnému útvaru. Slouží pouze k poskytování běžných informací.

4)      Datová schránka:   ID: 2t5azwk

Datové zprávy jsou obdobou zásilky s doručenkou (datová zpráva  - elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru).

Používání datových schránek je provozováno v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Maximální souhrnná velikost jednoho podání (včetně připojených příloh) uskutečněného pomocí datové zprávy datovou schránkou je, v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů, 20 MB.

5)      Další formou elektronického doručování zpráv jsou:  webové formuláře 

6)      Datové formáty přijímaných elektronických podání a datových souborů:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, PDF/A, odt, txt, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg, png, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, xml.

7)      Parametry přenosných technických nosičů dat, na nichž lze předávat elektronická podání:

Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD, USB flash disku a paměťových kartách. Přenosné technické nosiče dat musí být čitelné v operačním systému MS Windows.

8)      Velikost jednoho podání:

Maximální souhrnná velikost jednoho podání (včetně připojených příloh) uskutečněného na  elektronickou adresu podatelny nebo pomocí přenosného technického nosiče dat je 20 MB.

9)      Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem (škodlivý kód), není zpracovávána. 

10)    Seznam základních právních předpisů

a)     Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů –

Žádost o poskytnutí informace - nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2, musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Žádost se posoudí a brání-li nedostatek údajů o žadateli podle § 14, odst. 2, postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.

b)    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Podání (§ 37) -  musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.  Podle § 37 odst. 2, musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti. V případě, že podání není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů doplněno podle zákona.

Stížnosti, oznámení a podněty (§ 175) -  musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů doplněny podle zákona.

c)     Zákon  č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů  

Podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

d)    Elektronická podání zaslaná městskému úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky městského úřadu a občany.

11)    Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové nebo v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem podle jiného právního předpisu, a lze-li z dokumentu určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, je odesílatel obecním úřadem o zjištěné vadě vyrozuměn. Pokud odesílatel vadu dokumentu ve stanovené lhůtě neodstraní, je dokument považován za nedoručený a obecní úřad dokument nezpracovává.

Vaši žádost zašlete na e-mail oubohutice@tiscali.cz nebo klikněte na níže uvedený obrázek.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.