Aktuality ze Základní a Mateřské školy Bohutice

Obec Bohutice, Bohutice 8, 671 76

K O N K U R S

Starostka obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní a Mateřské školy Bohutice, okres Znojmo

Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti,

K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
3) strukturovaný profesní životopis,
4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.8.2017.
Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.


Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 22.5.2017 na adresu:    Obec Bohutice, Bohutice 8, 671 76