Bohutické kostely a kaple

V této kapitole je pojednáno třech bohutických kostelích: římskokatolický kostel Nanebevzetí P. Marie, evangelická modlitebna a dále hřbitovní kaple sv. Michala. Pro lepší pochopení historických souvislostí předkládáme také několik informací k celkovému vývoji svatostánků na území dnešních Bohutic.

Z historie bohutických kostelů

Bohutice spadaly pod farnost olbramovickou, která měla svou působnost od 11. stol. O změnu tohoto postavení usilovali v 15. a 16. stol. noví majitelé rozsáhlého panství v Bohuticích Kusí z Mukoděl, vyznavači protestantismu, neboť nešlo jen o náboženský vliv, ale také o odvádění obilných a vinných desátků. Vilém Kusý nechal r. 1615 postavit pro tehdy převažující nekatolíky kostel zasvěcený „všem andělům“ v blízkosti staré hájovny.

Po porážce stavovského povstání na Bílé hoře patřilo panství Kusých jako provinilých mezi ty majetky, které byly jako trest za nízkou cenu odebrány a prohlášeny r. 1624 za majetek císaře. Bylo poskytnuto do správy jezuitům k uhrazování nákladů jimi zřízené koleje se střední školou ve Znojmě. Ti přeměnili kostel na katolický „andělů strážných“ a pro svoje bohoslužebné obřady zřídili v přízemí zámku kapli Matky Boží v trní, jejímž symbolem se na střeše stala miniaturní věžička. Jejich kněží sloužili mše i v kostele, a tak se dohadovali s olbramovickou farou (šlo o desátky), protože ta považovala bohutický kostel na svůj filiální.

Po zrušení jezuitského řádu 1773 byl kostel za Josefa II. zrušen a farníci docházeli na bohoslužby do Olbramovic. Kostel byl farníky zbořen a o něco blíže k obci byl materiál použit na stavbu kostelíka sv. Michaela archanděla se hřbitovem. Tam se přenesly kostelní potřeby a ze zrušeného kostela v Olomouci byla dovezena na oltář socha Madony jako připomínka mariánských poutí, organizovaných jezuity. Tento druhý kostelík v Bohuticích sloužil hlavně při pohřebních obřadech, při mších za zesnulé a slavnostní poutní mše bývala v květnu na svátek Zjevení sv. Michaela (bohutického patrona).

Read more: Bohutické kostely a kaple