Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích

OBEC BOHUTICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Bohutice se na svém zasedání dne 12.12.2011 usnesením ZO č. 15/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Bohutice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Bohutice.1 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.3 

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3.příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7
Osvobození

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis4.

ČÁST III.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.5
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.6

Čl. 9
Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
par.č. 20/1, par.č. 20/8, par.č. 39/1, par.č. 39/2, par.č. 51/1, par.č. 52, par.č. 52/2, par.č. 93/5, par.č. 93/6, par.č. 94/7, par.č. 108, par.č. 109, par.č. 480/2, par.č. 505/1, par.č. 505/27, par.č. 505/29, par.č. 505/3, par.č. 506/2, par.č. 656/2, par.č. 656/8, par.č.677/4, par.č. 702/4, par.č. 1787/1, par.č. 1787/3, par.č. 1787/5, par.č. 1787/6, par.č. 1787/7, par.č. 1787/8, par.č. 1787/9, par.č. 1790, par.č. 1791, par.č. 1795/1, par.č. 1801, par.č. 1802, par.č. 1806/1, par.č. 1808/1.

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání těchto veřejných prostranství, způsobem uvedeným v čl. 8 této vyhlášky, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo. 

Čl. 11
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů. 

Čl. 12
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,-Kč
c) zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50,-Kč
d) za umístění skládek 1,-Kč
(2) Sazba poplatku stanovena paušální částkou:
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa 100,-Kč/měsíčně

Čl. 13
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou7 ,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely8 .
(2) Úlevy v platbě poplatku se neposkytují.

ČÁST IV.

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.9
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.10

Čl. 16
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je nejpozději 7 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 20 této vyhlášky.
(2) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 17
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci 10 %,
b) sportovní akci 10 %,
c) prodejní akci 10 %,
d) reklamní akci 10 %,

Čl. 18
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 19
Osvobození

(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.11
(2) Úlevy v platbě poplatku se neposkytují.

ČÁST V.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 20
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede12
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.13
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.14

Čl. 21
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.15
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.16

Čl.22
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích ze dne 26.11.2007.

Čl. 23
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012

Pavel Štefka, starosta obce
Lubomír Brezovský, místostarosta obce

1  § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3  § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
4  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
5  § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
6  § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7  § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
8  § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
9  § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
12 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
13 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
14 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
15 § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
16 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2011