Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název:

Obec Bohutice

2. Důvod a způsob založení, podmínky a principy činnosti: Založení dle zákona č.367/1990 Sb., dále dle zákona 128/2000 Sb.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně. Stát do záležitostí obce může zasahovat výhradně a pouze zákonem.

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, potřebu informací, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

3. Organizační struktura:

Zřizované organizace: Základní a mateřská škola Bohutice, Knihovna

Rozloha katastru:717 ha

Počet obyvatel: 607 (k 1.1.2014)

4. Kontaktní spojení:

Adresa úřadu: Bohutice 8, 67176
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 17.00

(V období vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu, tj. od 20.1. do 31.3. bude úřední doba prodloužena v pondělí a středu do 18:00 hod.)

Telefon: 515 336 315
Fax: 515 336 315
Datová schránka: 2t5azwk
Oficiální web: www.bohutice.cz

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ostatní kontakty naleznete v sekci kontakty

5. Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 1582037309, kód banky: 0800

6. IČO

      00637343

7. DIČ

      CZ00637343 – obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce na rok 2018

9. Žádosti o informace

Telefon: 515 336 315, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Telefon: 515 336 315, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Bohutice

Opravné prostředky dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou řádné a mimořádné.


Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí, které vydal ve správním řízení Obecní úřad Bohutice a které ještě není pravomocné, je odvolání.

Mimořádným opravným prostředkem je obnova řízení a přezkumné řízení.

Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže
vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se lze odvolat (podat odvolání). Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnosti dle správního řádu a zákona o poskytování informací.

Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany, a na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace.

12. Formuláře

Nejčastěji používané formulářenaleznete v sekci Formuláře ke stažení

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Postupy a návody pro řešení nejrůznějších životních situací naleznete na Portále veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv
licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.
 
Výhradní licence
výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Informace o zpracování osobních údajů

Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování

19. Rejstříky

Živnostenský rejstřík
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Obchodní rejstřík a sbírka listin
Ministerstvo spravedlnosti ČR

ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
Ministerstvem financí ČR

Registr zdravotnických zařízení

Ostatní registry a rejstříky státní správy