Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název:

Obec Bohutice

2. Důvod a způsob založení:

Obec Bohutice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl.99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správní orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodických orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 

3. Organizační struktura:

Příspěvkové organizace zřizované obcí:

- ZŠ a MŠ Bohutice

  

4. Kontaktní spojení:

Adresa úřadu: Bohutice 8, 67176

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 17.00

(V období vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu, tj. od 20.1. do 31.3. bude úřední doba prodloužena v pondělí a středu do 18:00 hod.)

Telefon: 515 336 315
Fax: Obec nemá fax
Datová schránka: 2t5azwk
Oficiální web: www.bohutice.cz

     Informace o provozu elektronické podatelny a o podmínkách       přijímání dokumentů najdete v sekci "Eletronická podatelna"

Elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu se přijímá na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ostatní kontakty naleznete v sekci kontakty

5. Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 1582037309, kód banky: 0800

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČO

      00637343

7. DIČ

      CZ00637343 – obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:

Územní plán obce 

Rozpočtový výhled obce

Program rozvoje obce 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Rozpočet:

    Rozpočet obce na rok 2020

    Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet obce na rok 2018

 

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4), nebo dodatové schránky obce (viz bod 4)

Telefon: 515 336 315, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4), nebo do datové schránky (viz bod 4)

Telefon: 515 336 315, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16

Odvolání

1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí lze podat odvolání.

2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí poažadované informace poskytnout. Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a


Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny v sekci Formuláře ke stažení

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Postupy a návody pro řešení nejrůznějších životních situací naleznete na https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/     

14. Nejdůležitější předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Vydané právní předpisy:

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst.7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv
Obecní úřad Bohutice nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.
 
Výhradní licence
Obecní úřad Bohutice neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

18. Rejstříky

Živnostenský rejstřík
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Obchodní rejstřík a sbírka listin
Ministerstvo spravedlnosti ČR

ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
Ministerstvem financí ČR

Registr zdravotnických zařízení

Ostatní registry a rejstříky státní správy