VÝZVA K PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI

 

 

 

 

 

          Výzva k napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci

 

 

Dne 23.06.2016 byla kanalizace v obci Bohutice uvedena do zkušebního provozu, tímto dnem bylo umožněno napojování na kanalizaci. Dne 23.08.2016 proběhla kolaudace nově vybudované kanalizace a ČOV.

Vzhledem ke splnění účelu vybudované kanalizace a dodržení podmínek poskytnuté dotace na stavbu kanalizace, bez které by kanalizace v obci postavena nebyla, Vás tímto vyzýváme k připojení Vaší nemovitosti na vybudovanou kanalizaci. Při stavbě kanalizačního řádu bylo k Vaší nemovitosti zřízeno odbočení kanalizace, které zjednoduší a umožní napojení Vaší přípojky na hlavní kanalizační řád.

V případě nepřipojení se na veřejnou splaškovou kanalizaci budou nepřipojené nemovitosti vyzvány k doložení způsobu likvidace vznikajících splaškových vod. Přičemž možnými doklady o likvidaci splaškových vod jsou doklady prokazující předání odpadních vod k likvidaci osobě oprávněné zajišťovat likvidaci na povolené ČOV v odpovídajícím množství dle stavu vodoměru nebo počtu trvale přihlášených osob v nemovitosti (doklad             o vývozu domovních jímek, zaplacená faktura za likvidaci) nebo doklad o Rozhodnutí o povolení domovní čistírny odpadních vod.

Pokud vlastník nemovitosti nebude schopen prokázat způsob likvidace odpadních vod z nemovitosti v zákonem umožňujícím způsobem a v předepsaném množství (dle stavu vodoměru z veřejného vodovodu nebo 36m3 odpadních vod za 1 rok na 1 trvale přihlášenou osobu v nemovitosti v případě nepřipojení na veřejný vodovod přes vodoměr) bude původci splaškových vod uložena sankce ze strany České inspekce životního prostředí.

Připojení Vaší nemovitosti na kanalizaci je nutno provést nejpozději v termínu

do 15. 10. 2016

Vodovody a kanalizace Znojemsko