Jednací řád zastupitelstva obce Bohutice

Jednací řád zastupitelstva obce Bohutice

Zastupitelstvo obce vydává podle §96 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích usnesením k  bodu č.2  na svém 1. řádném zasedání , konaném dne 19.11.2014 tento jednací řád.

Článek I

Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád upravuje způsob přípravy, účast, průběh zasedání, usnášení, přerušení a ukončení jednání zastupitelstva obce. Dále upravuje kontrolu plnění jeho usnesení, hlasování, volby, odvolání, interpelace, jakož i další otázky.

(2) O zásadách jednání upravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích platného právního řádu  České republiky, zejména zákona O obcích.

Článek II

Pravomoci zastupitelstva obce

(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v §§ 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jakož i v mezích pravomocí dané jinými právními předpisy.

(2) Zastupitelstvo obce si vyhrazuje rozhodování v dalších následujících věcech samostatné působnosti: - zaujímat stanovisko k záměrům jiných orgánů a organizací, pokud se dotýkají života    obce.

Článek III

Organizační příprava

(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně 1 x za tři měsíce. Jeho zasedání svolává starosta obce, popřípadě jiný jím pověřený člen zastupitelstva obce.

(2) Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce (1), učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

(3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

(4) Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

(5) Starosta informuje prostřednictvím obecního úřadu občany obce o místě, době a navrženém programu jednání  zastupitelstva obce nejpozději 7 dní přede dnem konání zasedání, a to formou oznámení v obecním rozhlase a zveřejněním na úřední desce obecního úřadu.

(6) Organizační a technické zabezpečení zasedání zastupitelstva obce zajišťuje starosta prostřednictvím obecního úřadu.

Článek IV

Programová příprava zasedání

(1) Program  zasedání  včetně  písemných  podkladů  připravuje starosta ve spolupráci  s  odbornými komisemi a obecním úřadem.  Vychází přitom z plánu práce zastupitelstva na příslušné období, z návrhů členů zastupitelstva a výborů.

(2) Starosta obce nebo místostarosta je povinen zabezpečit prostřednictvím obecního úřadu doručení pozvánky včetně programu jednání, popřípadě písemných podkladů všem členům zastupitelstva obce ve lhůtě 5 dní přede dnem zasedání zastupitelstva obce a to v tištěné nebo elektronické podobě.

Článek V

Účastníci jednání obecního zastupitelstva

(1) Stálými účastníky jednání zastupitelstva obce jsou všichni zvolení členové zastupitelstva obce, členové odborných komisí z řad občanů, zapisovatel, popřípadě jiný pověřený zaměstnanec obecního úřadu.

(2) Pouze zvolení členové zastupitelstva se účastní zasedání s právem hlasovat.

(3) Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastňovat každého jeho zasedání, jinak jsou povinni se ze zasedání omluvit starostovi obce spolu s uvedením důvodu své neúčasti.

(4) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

Článek VI

Průběh jednání zastupitelstva obce

(1) Jednání zastupitelstva obce řídí starosta nebo místostarosta, popřípadě jiný jím pověřený člen zastupitelstva obce (dále jen předsedající).

(2) Předsedající řídí průběh jednání zastupitelstva obce dle schváleného programu, a to tak, aby došlo k projednání všech jeho bodů a k přijetí konkrétních závěrů k projednávaným bodům.

(3) Předsedající uděluje slovo k projednání jednotlivých bodů programu členům zastupitelstva v pořadí, v jakém se o slovo přihlásili, přednostně vždy udělí slovo předkladateli návrhu nebo starostovi, není-li předsedajícím. Všichni členové zastupitelstva se o slovo hlásí zvednutím ruky.

(4) Předsedající nebo předkladatel návrhu může obecnímu zastupitelstvu navrhnout stanovení  maximální délky příspěvku všech diskutujících k projednávanému bodu programu, případně omezení počtu vystoupení každého zastupitele k téže věci.

(5) Předsedající dbá na to, aby příspěvky v rozpravě byly věcné a týkaly se projednávaných bodů jednání, za tím účelem je oprávněn napomenout diskutujícího, který nedodržuje tyto zásady, je-li napomenutí neúčinné, je předsedající oprávněn odebrat diskutujícímu slovo.

(6) Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, hejtman kraje, jím určený zástupce nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

(7) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající je oprávněn případného rušitele napomenout, je-li napomenutí neúčinné, vykáže jej z jednací místnosti. Do doby než je sjednán pořádek, je předsedající oprávněn přerušit jednání zastupitelstva obce.

Článek VII

Stálé body jednání obecního zastupitelstva

(1) Stálými body jednání obecního zastupitelstva jsou:

a) Zahájení a zápis do prezenční listiny
b) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise       
c) Schválení programu jednání       
d) Kontrola plnění usnesení obecního zastupitelstva a ověření zápisu z minulého jednání       
e) Hlavní program jednání       
f) Interpelace zastupitelů       
g) Diskuse občanů       
h) Usnesení

(2) Při zahájení jednání zastupitelstva zjistí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva. Pokud není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva nebo se tak stane v průběhu jednání, není zastupitelstvo obce schopno se usnášet. V takovém případě předsedající ukončí jednání a svolá náhradní zasedání do 15 dnů.

(3) Předsedající předloží ke schválení návrh programu jednání připravený starostou. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání do programu jednání rozhoduje zastupitelstvo.

(4) Předsedající zhodnotí stav plnění usnesení z minulého jednání, popřípadě požádá o stanovisko osoby zodpovědné za plnění úkolů vyplývajících z usnesení. Ověřovatelé  zápisu seznámí zastupitelstvo s výsledky  kontroly zápisu a obecní zastupitelstvo rozhodne o případných námitkách k zápisu.

(5) K předloženým písemným podkladům k hlavním bodům jednání podává pověřený člen zastupitelstva (předkladatel) doplňující informace nebo vysvětlení.

(6) Při projednávání hlavních bodů jednání uděluje předsedající v rozpravě po úvodním vystoupení předkladatele slovo jednotlivým členům zastupitelstva obce. Slovo uděluje předsedající na základě zvednutí ruky, slova se může ujmout pouze ten, komu bylo uděleno. Každý člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. Je-li tento návrh zastupitelstvem schválen, udělí předsedající slovo ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášeni do rozpravy. Délka příspěvku do rozpravy u jednotlivce je omezena na dobu 5 minut. Délka příspěvku pro předkladatele návrhu je 10 minut. O souhlasu s prodloužením časového limitu nechá předsedající hlasovat. Pro prodloužení musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva. Účastník rozpravy může k jednomu tématu vystoupit nejvíce dvakrát, nestanoví-li zastupitelstvo jinak. V závažných případech jednání může předsedající sám nebo na návrh člena zastupitelstva obce po schválení zastupitelstvem udělit slovo za stejných podmínek také přítomným hostům. Ustanovení článek VI (Průběh jednání zastupitelstva obce) odst. 3, 4, 5, 6, 7 platí obdobně.

(7) V bodě Diskuse občanů umožní předsedající přítomným hostům přednést náměty a návrhy k činnosti obecního zastupitelstva, umožní zodpovězení dotazů týkajících se činnosti orgánů obce a obecního úřadu, případně umožní podání dalších požadovaných informací členům zastupitelstva obce. V případě, že na dotaz nemůže být poskytnuta odpověď ihned, je pověřený člen zastupitelstva obce nebo zaměstnanec obecního  úřadu povinen  zaslat   tazateli   prostřednictvím obecního úřadu písemnou  odpověď do  30 dnů nebo odpovědět na příštím zasedání  zastupitelstva obce. Občanům nebudou poskytnuty informace, které jsou předmětem ochrany dle zvláštních právních předpisů (např. státní a služební tajemství, zákonem chráněná osobní data). Ustanovení článek VI (Průběh jednání zastupitelstva obce) odst. 3, 4, 5, 6, 7 platí obdobně.  Do diskuse se mohou zapojit pouze občané obce a majitelé nemovitostí v katastrálním území, nestanoví-li zastupitelstvo jinak.                                                                                                                                                          

(8) Předsedající předkládá zastupitelstvu obce návrh usnesení k projednávanému bodu. Tento návrh může být v diskusi doplněn o další návrhy členů  zastupitelstva obce.

Článek VIII

Hlasování

(1) O předložených návrzích hlasuje zastupitelstvo obce veřejně - aklamací (zdvižením ruky) nebo tajně. Zastupitelstvo hlasuje o každém návrhu jednotlivě.

(2) Před každým hlasováním zjistí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva obce. Ustanovení článek VII (Stálé body jednání obecního zastupitelstva) odst. 2 platí obdobně.

(3) Předsedající dá nejprve hlasovat o návrhu, který předkládá starosta, výbor nebo pověřený člen zastupitelstva (předkladatel) jako podklad pro jednání a v případě, že byl podán protinávrh nebo několik návrhů, dá o nich předsedající hlasovat v pořadí, v jakém byly předloženy. Protinávrh může být jeho předkladatelem stažen do doby, než začne hlasování o něm.  Byl-li  hlasováním schválen původně předložený návrh,  o protinávrhu se nehlasuje.

(4) Zastupitelstvo obce zpravidla hlasuje veřejně - aklamací, a to tak, že členové zastupitelstva obce hlasují na výzvu předsedajícího zdvižením ruky pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdrží. Sčítání hlasů provede předsedající, který poté vyhlásí výsledek hlasování.

(5) Každý člen zastupitelstva obce  je  oprávněn  navrhnout, aby  bylo  o projednávaném bodu hlasováno tajně. O takovémto návrhu se bez rozpravy hlasuje přednostně, tajné hlasování se uskuteční, pokud s tímto návrhem vysloví souhlas nadpoloviční většina všech přítomných členů zastupitelstva obce.

(6) Volební komise předá před tajným hlasováním všem přítomným členům zastupitelstva obce hlasovací lístek, na kterém je uvedeno:

1. návrh, o němž se hlasuje,        

2. tyto alternativy:

a)  hlasuji pro návrh,
b)  hlasuji proti návrhu,
c)  zdržuji se hlasování.

Po vydání hlasovacích lístků přeruší předsedající zasedání  zastupitelstva obce na dobu potřebnou pro provedení tajného hlasování. Při tajném hlasování upraví člen zastupitelstva obce hlasovací lístek tak,  že ponechá nepřeškrtnutý význam, pro který hlasuje a hlasovací lístek vloží do připravené urny. Sčítání hlasů při tajném hlasování provede volební komise, výsledek hlasování předá v písemné formě předsedajícímu, který obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce a výsledek tajného hlasování vyhlásí.

(7) Návrh, o němž je hlasováno, je přijat, hlasuje-li pro něho nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

Článek IX

Usnesení

(1) Usnesení zpravidla obsahuje:          

a) schvalovací část,         
b) ukládací část, v níž se konkrétně ukládají úkoly orgánům obce, včetně termínů jejich   plnění.

(2) K přijetí platného usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

(3) Realizaci usnesení zastupitelstva zajišťují orgány obce.

(4) Průběžnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí starosta obce a kontrolní výbor.

Článek X

Zápis z jednání obecního zastupitelstva  

(1) O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje písemný zápis, který obsahuje zejména:         

a) údaj o místě a čase jednání,    
b) jména předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu         
c) schválený program jednání,        
d) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce,        
e) výsledky hlasování        
f) obsah diskuse,        
g) usnesení.

Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina, která obsahuje jména přítomných, omluvených i neomluvených členů zastupitelstva a hostů. Originál zápisu podepisuje starosta a dva určení ověřovatelé zápisu.

(2) Zápis z jednání zastupitelstva obce se vyhotoví do deseti dnů po skončení zasedání. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

(3) Nahlížet do zápisu a pořizovat si z něho výpisy mají osoby uvedené v § 16 zákona O obcích. Zápis a usnesení jim bude předloženo poté, co osoba tyto skutečnosti osvědčí (průkazem totožnosti, výpisem z katastru nemovitostí).

Článek XI

Interpelace

(1) Člen zastupitelstva má právo interpelovat starostu, místostarostu a ostatní členy zastupitelstva. Obsah interpelace se může týkat všech záležitostí, spadajících do působnosti interpelovaného. Interpelace je možné podávat jak písemně, tak ústně na zasedání zastupitelstva.

(2) Dotázaný musí k ústní interpelaci zaujmout stanovisko. Není-li přítomen či vyhradí-li si možnost bližšího prošetření věci, je povinen odpovědět do 10 dnů po vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva či poté, co mu byla interpelace doručena. V případech vyžadujících hlubší prošetření věci lze lhůtu prodloužit na 30 dnů, o čemž musí být podavatel interpelace informován.

(3) Odpověď na interpelaci je zasílána podavateli a souběžně uložena na obecním úřadě, kde se s ní může seznámit každý člen zastupitelstva.

(4) Pokud interpelující člen zastupitelstva vysloví nespokojenost s odpovědí, zaujme konečné stanovisko zastupitelstvo na nejbližším zasedání v bodě interpelace. Jestliže zastupitelstvo vysloví s odpovědí souhlas, nemůže bez uvedení nových skutečností být opětovně podávána interpelace ve stejné věci.

(5) Každý člen zastupitelstva může požadovat vysvětlení od zaměstnanců úřadu, zařazených do obecního úřadu k otázkám spadajícím do náplně jejich činnosti. Pokud není s vysvětlením spokojen, může v téže věci podat interpelaci na starostu.

Článek XII

Odvolání starosty, místostarosty, předsedy komise

(1) Návrh na odvolání starosty, místostarosty nebo předsedy některé komise z jejich funkcí musí podat alespoň 1/3 členů zastupitelstva. Může tak učinit kdykoliv během zasedání zastupitelstva. V případě podání tohoto návrhu je povinen předsedající ihned požádat zastupitelstvo o hlasování, ve kterém bude rozhodnuto, zda bod odvolání starosty bude zařazen na pořad zasedání. Předsedající tak musí učinit, i kdyby k této události došlo uprostřed projednávání jiného bodu programu.

(2) Pokud zastupitelstvo hlasováním svou většinou rozhodne o zařazení tohoto bodu na pořad jednání, následuje ihned hlasování o odvolání starosty, nebo místostarosty, nebo předsedy některé z jejich funkcí, eventuelně hlasování o volbě nového starosty, místostarosty nebo předsedy příslušné komise.

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

(1) Dosavadní jednací řád zastupitelstva obce Bohutice ze dne 22.11.2010 se tímto ruší.

(2) Změny a doplňky jednacího řádu, jakož i výjimky z něj mohou být prováděny jen na zasedání zastupitelstva jeho hlasováním a písemným dodatkem.

(3) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce dne 19.11.2014.

V Bohuticích dne 19.11.2014.

               starosta obce